2020 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis organizuotas nuotoliniu būdu. Posėdžio metu buvo pritarta Finansavimo Sąlygų Aprašui (toliau FSA)  pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) ir nuspręsta skelbti kvietimą Nr. 11 teikti vietos projektus.

Autorius vvg