Lapkričio 29 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje konferencijoje „Prienų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“ buvo aptarta Vietos plėtros 2015-2023 m. strategija, veiklos sritys ir priemonės, pristatyti Prienų rajono kaimiškose vietovėse jau įgyvendinti vietos projektai, diskutuota apie kaimo plėtros kryptis ir perspektyvas. Taip pat išklausyta Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos veiklos ataskaita.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė sveikinimo kalboje konferencijos dalyviams linkėjo tinkamai pasiruošti naujiems kvietimams teikti vietos projektus. Prienų r. vietos veiklos grupės (VVG) administruojamus projektus finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, LEADER programa, koofinansuoja Prienų rajono savivaldybė, todėl J.Zailskienė kvietė bendruomenes rengti paraiškas edukacinėms programoms kaimiškojoje teritorijoje vykdyti. Jos teigimu, šios iniciatyvos prisidėtų prie turizmo skatinimo Prienų rajone, jį reprezentuojančių vietovių, jų istorijos, kraštovaizdžio, pažintinių objektų, amatų populiarinimo, taip pat vietos bendruomenėms suteiktų papildomų pajamų ir padėtų pagerinti žmonių gyvenimą.
Prienų rajono savivaldybės vicemerė, Prienų r. VVG valdybos narė Loreta Jakinevičienė kalbėjo apie Savivaldybės viziją, kurioje Prienai – saugus, patrauklus, novatoriškas, atviras kiekvienam žmogui, verslui ir turizmui kraštas. Todėl Prienų rajono savivaldybė skiria finansinę paramą įvairioms bendruomenių ir asociacijų veikloms: viešųjų erdvių tvarkymui, švenčių organizavimui, priemonių įsigijimui, dienos stovyklų organizavimui ir kt., taip pat partnerio teisėmis prisideda ir prie jų parengtų, europinėmis lėšomis finansuojamų vietos projektų.
L.Jakinevičienė priminė, kad Savivaldybė, skirdama paramą bendruomenėms, prioritetą teiks veiklos sritims, susijusioms su socialinio verslo skatinimu, edukacinių programų, vaikų dienos centrų plėtra, jaunimo iniciatyvų skatinimu ir kt.
Prienų rajono vietos plėtros strategijos (VPS) projekto administravimo vadovė Virginija Žliobienė, padėkojusi visiems projektų pareiškėjams ir partneriams už aktyvumą, paragino atsakingai ruoštis naujiems kvietimams ir rengti paraiškas, kad būtų įsisavintos visos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijai numatytos lėšos.
Anot V.Žliobienės, šio laikotarpio Prienų r. VVG strategija buvo pradėta įgyvendinti 2016 m., jai skirta 2 204 191 Eur, iš jų vietos projektams – 1 763 353 Eur, likusi suma – administravimui.
Pareiškėjai galėjo teikti projektus pagal du prioritetus. Pagal pirmąjį prioritetą – patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas – yra remiamos priemonės, skirtos ūkio ir verslo plėtrai. Iki šiol paskelbti keturi kvietimai ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti.
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ Vietos plėtros strategijoje suplanuota 1 323 044 Eur, t.y.75 proc. vietos projektams skirtos paramos. Patvirtinta 17 paraiškų 759 438 Eur paramai, trys projektai jau įgyvendinti, trys – vertinami. Tai sudaro 68 proc. priemonei skirtos paramos.
Projektų metu numatoma sukurti 26 darbo vietas. V.Žliobienės teigimu, likę neįsisavinta 419 075 Eur, todėl asmenims, svarstantiems pradėti nuosavą verslą ar jį plėsti, reikėtų pasinaudoti šia galimybe. Tie, kurie teikė paraiškas pirmieji, jau įsigijo technikos, konteinerinius namelius, reikalingus jų versle, kapitaliai suremontavo pastatą, sukūrė žemės darbų, kraštovaizdžio tvarkymo, pastatų apdailos, maitinimo, apgyvendinimo paslaugas, taip užsitikrino darbo vietas sau ir kitiems.
Pagal antrąjį prioritetą – socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas – europinėmis lėšomis remiamos šios priemonės: pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse; vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas; bendradarbiavimas ir nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas. Buvo paskelbti penki kvietimai teikti paraiškas pagal numatytas priemones. Iš jų Pakuonio pagrindinės mokyklos projektas jau pradėtas įgyvendinti, pasirašyta Prienų rajono savivaldybės projekto vykdymo sutartis.
V.Žliobienė priminė, kad šių metų gruodžio 18 dienos renkamos paraiškos pagal priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Tai svarbu bendruomenėms, norinčioms pagerinti materialinę bazę, vykdyti su amatais, sveiko gyvenimo būdo propagavimu susijusias edukacines programas, švietėjišką veiklą, organizuoti bendradarbiavimo veiklas. Kvietimui skirta paramos lėšų suma 100 000 Eur.
Prienų r. VVG projekto administratorius Saulius Narūnas pristatė konkrečius ūkio ir verslo plėtros sėkmės pavyzdžius, kurie gali paskatinti ir kitus pretenduoti į pakankamai solidžią paramą ne žemės ūkio verslams kaimo vietovėse plėtoti. Pavyzdžiui, UAB „Adelandė“ projekto įgyvendinimo metu įsigijo ekskavatorinį krautuvą ir teiks kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas. MB „Grūšelionių sodyba“, kurios veikla – žemės kasimo, griovių užvertimo ir teritorijos lyginimo darbai, pasinaudojo proga įsigyti mini ekskavatorių ir mini krautuvą. Parama vienam projektui – iki 50 000 Eur.
Trys pareiškėjai europinių lėšų dėka galėjo pradėti nuosavus verslus, jie sukūrė paslaugas žemės ūkiui ir statybų sektoriui. Parama vienam projektui – iki 51 437 Eur.
S.Narūnas pristatė ir teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kuris įgyvendinamas Trakų krašto, Prienų ir Alytaus rajono savivaldybių, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupių teritorijose. Prienų rajono VVG jame dalyvauja kaip partnerė, projekto veiklos (socialinį aktyvumą ir verslumą skatinantys mokymai, edukacijos ir kt.) vykdomos Jiezno ir Stakliškių seniūnijose, t. y. teritorijoje, kuri patenka į Dzūkijos regioną.
Konferencijoje dalyvavusi Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pasidalino Kauno ir Kaišiadorių rajonų ir kitų vietos veiklos grupių gerąja patirtimi, kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria projektų administratoriai, bendruomenių atstovus ragino ieškoti naujų, originalių idėjų, praturtinančių jų veiklą.
ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasidžiaugė kolegų iš Prienų r. VVG produktyvia veikla ir išmintingai pasirinktais projektais. Anot jos, prieniečiai pagal europinių investicijų įsisavinimo šiuo laikotarpiu rodiklius yra vieni iš šalies lyderių. Kitos vietos veiklos grupės dėl neparuoštos teisinės bazės ir kitų spragų tebėra „užstrigusios“ ir negali sėkmingai įgyvendinti projektų. Todėl ji kvietė veikloje susitelkti į praktinius dalykus be skambių žodžių. Kitas svečias – UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius Vytautas Mickus Prienų r. VVG atstovams taip pat pasiūlė minčių diskusijai apie kaimo plėtros galimybes, perspektyvas ir vizijas.
Pasinaudodamas proga, kad į konferenciją susirinko daugelio bendruomenių atstovai, nuo 2007 metų veikiančios Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas pateikė trumpą veiklos ataskaitą, bendruomenėms linkėdamas didesnio aktyvumo ir bendradarbiavimo, žvelgiant viena kryptimi. Kadangi pritrūko kvorumo, naujasis Asociacijos pirmininkas bus renkamas kitame susirinkime.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka

By vvg