2020 m. lapkričio 30 d. įvyko Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis organizuotas nuotoliniu būdu. Posėdžio metu buvo pritarta Finansavimo Sąlygų Aprašams (toliau FSA)  pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) kvietimas Nr.12 ir pagal II  prioriteto “Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-16 „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-16.9 „ Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais“ kvietimas Nr. 13 bei nuspręsta skelbti kvietimus Nr. 12 ir Nr.13 teikti vietos projektus.

 

By vvg