Nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d. fiziniai asmenys ir įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos naujam verslui kaimo vietovėje pradėti. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ skirta 3 mln. Eur paramos.
Pagal vieną projektą remiamos kelios veiklos
Pagal minėtą veiklos sritį remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Svarbu žinoti, kad priemonės įgyvendinimo taisyklėse taip pat nurodytas neremtinų veiklų sąrašas, kuriame numatyta, jog, be kitų veiklų, neremtina yra apgyvendinimo veikla, žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Teikti tik per ŽŪMIS
Paraiškos ir visi papildomi dokumentai pagal veiklos sritį galės būti teikiami tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą, adresu www.zumis.lt: fiziniai asmenys – asmeniškai, juridiniai asmenys – tik per įgaliotą fizinį asmenį. Kitais būdais teikiamos paraiškos – popierine forma, elektroniniu paštu – nebus priimamos.
Tinkami pareiškėjai
Gauti paramą naujai ekonominei veiklai pradėti gali pretenduoti ne jaunesni nei 18 metų ir savo gyvenamąją vietą kaime deklaravę fiziniai asmenys bei naujai įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės. Fiziniai asmenys paraiškos teikimo metu gali būti dar tik pradėsiantys vykdyti veiklą, ir tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys savo veiklą gali būti pradėję vykdyti ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Numatyta ekonominė veikla turi ir turės būti vykdoma kaimo vietovėje.
Priimamos individualiai, be partnerių teikiamos paraiškos. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės, kooperatinės bendrovės, mažos ir vidutinės įmonės.
100 proc. išmoka
Pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ parama pradedančiam verslininkui numatyta teikti 100 proc. išmoka, skirta verslo planui įgyvendinti. Vienam paramos gavėjui maksimali numatyta paramos suma – 40 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), tačiau ji negali būti didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė, o bendra pagalbos suma, suteikta tai pačiai įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, sutuoktiniams, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
Paramos gavėjas gautas paramos lėšas privalo investuoti į verslo plano įgyvendinimą, o visų nepanaudojęs, likusią dalį grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Verslo planą privalu pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos.
Svarbu pastebėti, kad paraiškoje turi būti numatyta į ne mažiau kaip 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus ir šį įsipareigojimą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Tinkamos išlaidos
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla, t. y.: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių nauja statyba (naują statybą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas); speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; specializuota technika ir (arba) įranga; verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).
Finansuojamos ir bendrosios išlaidos, kurių suma be PVM negali būti didesnė kaip 2 200 Eur ir neviršija 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Paramos mokėjimo būdai
Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis.
Jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus, parama mokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama pasirašius paramos sutartį, antroji 50 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikė mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį, parama mokama trimis etapais. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama pasirašius paramos sutartį. Antroji, sudaranti 30 proc., išmokos dalis, mokama, jeigu ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos yra investuota ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą. Paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Projektams taikomi atrankos kriterijai
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 60. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, arba pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju, pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas) – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dienai ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje) – 5 balai;
 • projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma, už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų (jeigu pareiškėjas prašo mažesnės nei 22 000 Eur paramos, sumos jam balai nesuteikiami) – 30 balų;
 • pareiškėjas (fizinis asmuo arba juridinio asmens pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju, pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas):
  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 25 balai;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 15 balų.
 • pareiškėjas (fizinis arba juridinis asmuo) numato vykdyti licencijuotą veiklą, išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į neremiamų veiklų sąrašą – 5 balai;
 • projekte numatyta vykdyti socialinį verslą (pagal Socialinio verslo koncepcijos nuostatas) – 15 balų;
 • projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje – 10 balų;
 • nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (privačios arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – 5 balai;
 • projektas atitinka Sumanios specializacijos strategijos prioritetinę (-es) kryptį (-is) – 5 balai.
Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių, bus sudaroma papildoma paramos paraiškų atrankos pirmumo eilė. Ją sudarant lems pareiškėjo – fizinio asmens arba pareiškėjo – juridinio asmens pagrindinio akcininko (turinčio daugiau kaip 50 procentų akcijų) amžius (pirmumas bus teikiamas jaunesniems pareiškėjams).

By vvg