Teisės aktai

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos viešinimo taisyklės 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų  bendruomenių inicijuotos   vietos plėtros būdu,  atrankos taisyklės       

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LEADER programa Lietuvoje

Lietuvos kaimo tinklas

Aleksandro Stulginskio universitetas

VG veiklą regalmentuojančių ir kitų teisės aktų sąrašas

1.      Lietuvos Respublikos  2008 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros  2007–2013 metų programos krypties LEADER metodo įgyvendinamas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“. Skaityti toliau

2.      2009.01.06 3D-6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklių patvirtinimo. Skaityti toliau

3.      2007.12.12 3D-549 Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007.20.13 metų programos krypties “Leader metodo įgyvendinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo. Skaityti toliau

4.       2007.04.26 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programą ir suteiktos paramos ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“. Skaityti toliau

5.      2007.07.11 3D-330 „Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, didžiausių įkainių naustatymo metodikos patvirtinimo“. Skaityti toliau

6.      1994.12.22 Nr. I-733 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Skaityti toliau

7.      1996.08.15 Nr. I-1495 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Skaityti toliau

8.      1996.03.19 Nr. I-1240 LR statybos įstatymas. Skaityti toliau

9.      1995.12.12 Nr. I-1120 LR teritorijų planavimo įstatymas. Skaityti toliau

10. 1994.04.26 Nr. I-446 LR žemės įstatymas (Aktuali 2010 – 07 – 01).Skaityti toliau

11. 2007.06.26 Nr. X-1207 LR tautinio paveldo produktų įstatymas (Įsigalioja 2008 – 01 – 01). Skaityti toliau

12. 2008.09.01 3D-481 Dėl tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir radicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo (Aktuali 2010 – 07 – 18). Skaityti toliau

13. 2007.06.28 Nr. X-1241 LR želdynų įstatymas (įsigalioja 2008 – 01 – 01).Skaityti toliau

14. 2004.12.30 Nr ∆ 1-708 „dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 statinio projektavimas patvirtinimo“ pakeitimo 2010 – 06 – 16 Nr. ∆ 1-530 (Įsigaliojo 2010 – 06 – 23). Skaityti toliau

15. 2002.04.30 Nr. 214 Dėl statybos tecninio reglamento STR. 1.06.03:2002 “statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” patvirtinimo pakeitimo 2010 – 01 – 26 ∆1-74 (Įsigaliojo 2010 – 02 – 03). Skaityti toliau